synonim dyktatorski

odm. dyktatorski, dyktatorscy, dyktatorska, dyktatorską, dyktatorskich, dyktatorskie, dyktatorskiego, dyktatorskiej, dyktatorskiemu, dyktatorskim, dyktatorskimi, dyktatorsku, niedyktatorscy, niedyktatorska, niedyktatorską, niedyktatorski, niedyktatorskich, niedyktatorskie, niedyktatorskiego, niedyktatorskiej, niedyktatorskiemu, niedyktatorskim, niedyktatorskimi