synonim samorodny

odm. samorodny, niesamorodna, niesamorodną, niesamorodne, niesamorodnego, niesamorodnej, niesamorodnemu, niesamorodni, niesamorodnie, niesamorodny, niesamorodnych, niesamorodnym, niesamorodnymi, samorodna, samorodną, samorodne, samorodnego, samorodnej, samorodnemu, samorodni, samorodnie, samorodnych, samorodnym, samorodnymi